d91248951886da048a2ce1b5652601b2.jpg

9f5bea55da9e2581959dd34b356770f1.jpg

2a85f506a9923207ef514b92f83c9f65.jpg

 

Breadcrumbs

 
034805
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
148
177
325
33256
3364
5345
34805

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-19 23:48

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

Post on 07 กันยายน 2560
by Nongkhai
ฮิต: 18859

 

หนังสือเวียน
กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร
การประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จากบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปี 2555 
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญตำเเหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภท
อำนวยการระดับสูง
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
การเเจ้งวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง     แบบแสดงข้อมูลบุคคลอำนวยการระดับสูง / แบบแสดงผลงาน+วิสัยทัศน์ 
องค์ประกอบการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยญชาญ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสำนักงานรัฐมนตรี
คำสั่ง อ.ก.พ. กรมฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษเฉพาะราย
การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน)
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ส่งสำเนาคำสั่ง
การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิสอบเข้าร่วมโครงการ และเข้าสอบความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน  เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
การจัดทำแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 145/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งเจ้าพนักงานเเรงงาน
คำสั่งกรมฯ ที่ 601/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกรมการจัดหางานและสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตัวอย่างคำสั่ง คส.๗.๔ (กรณีเกษียณอายุราชการ)
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน 1 ตุลาคม 2554
การประเมินสายงานทางวิชาการเพื่อเปลี่ยนสายงาน
 

การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย

แผนการสร้างความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลกรกรมฯ
ขอความร่วมมือส่งเเบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปี 2555 รอบที่ 1 (โยกย้าย)
 
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
แบบเจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน
 
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินในตำเเหน่งทางวิชาการ

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2554
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน
องค์ประกอบการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
การสมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2555
ขอความร่วมมือส่งเเบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปี ๒๕๕๔ (รอบ ๒)
เพื่อเป็นข้อมูลในการโยกย้าย
ให้ข้าราชการไปรายงานตัว
กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจ
รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
การประเมินข้าราชการที่จะดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
การคัดเลื่อกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมืนเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชการระดับเชี่ยวชาญ
ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ให้ข้าราชการไปรายงานตัว

ให้ข้าราชการไปรายงานตัว
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 

ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิสอบเข้าร่วมโครงการ และเข้าสอบความรู้ 
ความสามารเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ฯ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553

ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้
ในตำเเหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทบริหารระดับสูง

คำสั่งกรมฯ ที่ 526/2553 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 
คำสั่งกระทรวง ที่ 176/2553 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภาระกิจ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ ความสามารถข้าราชการ
เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ

ประกาศกรมฯ เรือง รับสมัครสอบประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการ 
เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อขึ้นเเต่งตั้งให้ ดำรงตำเเหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษพร้อมใบสมัคร