551175
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
505
942
2610
543950
5000
16917
551175

Your IP: 192.168.2.69
2022-12-08 15:25

ภารกิจของเรา

Post on 03 พฤษภาคม 2560
by Super User
ฮิต: 2905

             ภารกิจของเรา

              สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มีหน้าที่ในการดูแลด้านแรงงานในกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน แรงงานภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยมีภาระกิจหลักที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านมาตรฐานแรงงาน

             พัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม และเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ใช้แรงงาน ทักษะความรู้ จิตสำนึก และวินัยในการทำงาน และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบกิจการ สามารถดำเนินการรองรับและพัฒนามาตรฐานแรงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย

             - พัฒนามาตรฐานแรงงานและบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดระบบรองรับมาตรฐานแรงงานและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสแข่งขันทางการค้า

             - ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานแรงงานคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

             - ดำเนินการเกี่ยวกับการต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

             - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านคุ้มครองแรงงาน

             คุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โดย

             - พัมนาระบบการคุ้มครองแรงงาน กำหนดแนวทางมาตรการและวิธีปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

             - ควบคุมและดูแลนายจ้าง ลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

             - ศึกษาวิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทำงานและพัฒนามาตรฐานแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

             - บริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

             - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนุบสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

            ส่งเสริม พัฒนาและกำกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดอัตราประสบอันตรายจากการทำงาน

             - กำหนดและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

             - ควบคุมดูแลนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งบุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

             - ดำเนินการเกี่ยวการอนุญาต การขึ้นทะเบียน และกำกับดูแลมาตรฐานให้บริการในด้านความปลอดภัย

             - พัฒนาระบบการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานมาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านการตรวจความปลอดภัย

             - พัฒนาระบบสารสนเทศความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

             - ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัย

4. ด้านแรงงานสัมพันธ์

             ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้งและเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย

             - พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

             - ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

             - กำหนดแนวทางมาตรการ และวิธีปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

             - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ด้านสวัสดิการแรงงาน

             ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีและเหมาะสมตลอดถึงการดูแลเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย

             - กำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน

             - ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

             - ดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

             - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

.